Ordlista

A

Analytiker

En finansiell expert som har expertis i att utvärdera investeringar och som ger rekommendationer till kunderna om att köpa, sälja eller behålla dem.

Anbudspris

Det pris till vilket marknaden är beredd att köpa en produkt. Priserna anges i två riktningar som Bid/Ask. I valutahandel representerar budet det pris till vilket en handlare kan sälja basvalutan, som visas till vänster i ett valutapar.

Ansvar

Potentiell förlust, skuld eller ekonomisk förpliktelse.

Asiatiska centralbanker

Avser centralbankerna eller de monetära myndigheterna i asiatiska länder. Dessa institutioner har blivit alltmer aktiva i de stora valutorna eftersom de förvaltar växande reserver i utländsk valuta som uppstår genom handelsöverskott. Deras marknadsintresse kan vara stort och påverka valutans riktning på kort sikt.

Asiatiskt sammanträde

23:00 – 08:00 GMT

Avkastning

Den procentuella avkastningen av en investering.

B

Baspunkt

En måttenhet som används för att beskriva den minsta förändringen i priset på en produkt.

Byt ut

En valutaswap är den samtidiga försäljningen och köpet av samma belopp av en viss valuta till en terminsvalutakurs.

C

CAD

Den kanadensiska dollarn, även känd som Loonie eller Funds.

Centralbanken

En statlig eller halvstatlig organisation som förvaltar ett lands penningpolitik. Den amerikanska centralbanken är till exempel Federal Reserve och den tyska centralbanken är Bundesbank.

CFDS*

Ett CFD (Contract for Difference) är en typ av derivat som ger exponering för värdeförändringen av en underliggande tillgång (t.ex. ett index eller en aktie). Det gör det möjligt för handlare att utnyttja sitt kapital som hävstång (genom att handla med nominella belopp som är mycket högre än pengarna på kontot) och ger alla de fördelar som handel med värdepapper innebär, utan att faktiskt äga produkten. Om du köper en CFD till 10 dollar och sedan säljer den till 11 dollar får du skillnaden på 1 dollar. Omvänt, om du gick kort på affären och sålde till 10 dollar och sedan köpte tillbaka till 11 dollar, skulle du betala skillnaden på 1 dollar.

Cross

Ett par valutor som inte inkluderar den amerikanska dollarn.

D

Devalvering

Devalvering är en avsiktlig nedjustering av värdet på ett lands pengar i förhållande till en annan valuta, grupp av valutor eller valutastandard. … Det förväxlas ofta med depreciering och är motsatsen till omvärdering, som avser en omjustering av en valutas växelkurs.

E

Eget kapital

Eget kapital, vanligtvis kallat aktieägares eget kapital (eller ägares eget kapital för privatägda företag), representerar det belopp som skulle återfås till ett företags aktieägare om alla tillgångar avvecklades och alla företagets skulder betalades av vid en likvidation. Vid förvärv är det värdet av företagets försäljning minus eventuella skulder som företaget har och som inte överförs i samband med försäljningen.

Erbjudande/begärt pris

Det pris till vilket marknaden är beredd att sälja en produkt. Priserna anges i två riktningar som bud/erbjudande. Erbjudandepriset är också känt som Ask. Ask representerar det pris till vilket en näringsidkare kan köpa basvalutan, som visas till höger i ett valutapar.

Europeiska monetära unionen

Ett paraplynamn för en grupp politiska åtgärder som syftar till att samordna den ekonomiska politiken och skattepolitiken i EU:s medlemsstater.

Europeisk session

07:00 – 16:00 (London)

F

Forex

Marknaden för utländsk valuta (även kallad FX eller forex) är en global marknadsplats för utbyte av nationella valutor.

Framåt

A terminsmarknad är en OTC-marknadsplats som fastställer priset på ett finansiellt instrument eller en finansiell tillgång för framtida leverans.

Fråga (erbjuda) pris

Det pris till vilket marknaden är beredd att sälja en produkt. Priserna anges i två riktningar som Bid/Ask. Ask-priset är också känt som Offer.

H

Hävstångseffekt

Detta är den procentuella eller bråkdelaktiga ökning som du kan handla med från det kapital du har till förfogande. Det gör det möjligt för handlare att handla med nominella värden som är mycket högre än det kapital de har. En hävstång på 100:1 innebär till exempel att du kan handla med ett nominellt värde som är 100 gånger större än kapitalet på ditt handelskonto.

I

Indexfond

En indexfond är en typ av värdepappersfond eller börshandlad fond (ETF) med en portfölj som är konstruerad för att matcha eller följa komponenterna i ett finansmarknadsindex, t.ex. Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500).

Inlåningsränta

Inlåningsräntan är den ränta som affärsbanker eller finansinstitut betalar för kontantinsättningar från kontoinnehavare. Inlåningskonton omfattar inlåningsbevis (CD), sparkonton och andra investeringskonton.

Introducerande mäklare

En person eller ett företag som mot en avgift förmedlar konton till en mäklare.

K

Kabel

Paret GBP/USD (Great British Pound/U.S. Dollar). Cable fick sitt smeknamn eftersom kursen ursprungligen överfördes till USA via en transatlantisk kabel i mitten av 1800-talet, då GBP var den internationella handelsvalutan.

Kommissionen

En avgift som tas ut för att köpa eller sälja en produkt.

Kontrakt

Standardenheten för valutahandel.

Köp

Att ta en lång position i en produkt.

L

Likviditetsmarknad

En marknad som har tillräckligt många köpare och säljare för att priset ska kunna röra sig på ett smidigt sätt.

Ljusstavsdiagram

En punkt i slutet av en extrem trend när handlare som har förlorande positioner lämnar dessa positioner. Detta signalerar vanligtvis att den förväntade vändningen är precis runt hörnet.

Lot

En enhet för att mäta beloppet för affären. Värdet av affären motsvarar alltid ett heltal av lotter.

M

Margin call

En begäran från en mäklare eller återförsäljare om ytterligare medel eller annan säkerhet för en position som har rört sig mot kunden.

Motvaluta

Den andra noterade valutan i ett valutapar.

Mäklare

En person eller ett företag som agerar som mellanhand och sammanför köpare och säljare mot en avgift eller provision. En återförsäljare däremot satsar kapital och tar en sida av en position i hopp om att få en spread (vinst) genom att stänga positionen i en efterföljande handel med en annan part.

N

Nattarbete

En handel som förblir öppen till nästa arbetsdag.

O

Orealiserad vinst/förlust

Den teoretiska vinsten eller förlusten på öppna positioner värderade till aktuella marknadskurser, enligt vad mäklaren bestämmer efter eget gottfinnande. Orealiserade vinster/förluster blir vinster/förluster när positionen avslutas.

P

Par

Konventionen för forexnotering som innebär att en valuta matchas mot en annan.

Periodisering

Fördelning av över- och underkurser på valutaterminstransaktioner som är direkt kopplade till inlåningsswappar (räntearbitrage) över perioden för varje transaktion.

Pips

Den minsta enheten för priset på en utländsk valuta, pips avser siffror som läggs till eller dras från den fjärde decimalen, dvs. 0,0001.

Platt

På värdepappersmarknaden är ett pris som varken stiger eller sjunker. Enligt terminologin för räntebärande värdepapper är en obligation som handlas utan upplupen ränta en så kallad platt obligation.

Position

Det totala nettobeståndet av en viss produkt.

R

Realiserad vinst/förlust

Hur mycket pengar du har tjänat eller förlorat när en position har stängts.

Riktiga pengar

Handlare av betydande storlek, inklusive pensionsfonder, kapitalförvaltare, försäkringsbolag osv. De betraktas som indikatorer på ett stort långsiktigt marknadsintresse, till skillnad från kortsiktiga intradagsspekulanter.

Riskhantering

Användning av finansiell analys och handelsteknik för att minska och/eller kontrollera exponeringen för olika typer av risker.

Räkna med

Priset på en valuta i förhållande till en annan, som vanligtvis används för handel.

S

Slutkurs

Det pris till vilket en produkt handlades för att stänga en position. Det kan också avse priset på den senaste transaktionen under en daghandelssession.

Spridning

Skillnaden mellan köp- och säljpriset.

Spridning av bud/begärt bud

Skillnaden mellan köp- och säljpriset.

Spridning av handel

Skillnaden mellan köp- och försäljningspriset för ett kontrakt.

Stopp/förlustorder

Detta är en order som placeras för att sälja under det aktuella priset (för att stänga en lång position) eller för att köpa över det aktuella priset (för att stänga en kort position).

Stängt läge

Exponering mot ett finansiellt kontrakt, t.ex. en valuta, som inte längre existerar. En position stängs genom att placera en lika stor och motsatt affär för att kompensera den öppna positionen. När en position har stängts anses den vara kvadratisk.

V

Valuta

A valuta i den mest specifika bemärkelsen pengar i alla former när de används eller är i omlopp som betalningsmedel, särskilt cirkulerande sedlar och mynt.. En mer allmän definition är att en valuta är en system för pengar (monetära enheter) i allmänt bruk, särskilt för människor i en nation.

Vinst

Skillnaden mellan självkostnadspriset och försäljningspriset, när försäljningspriset är högre än självkostnadspriset.

X

XAG/USD

Symbol för silverindex.

XAU/USD

Symbol för guldindex.

Y

Yuan

Yuanen är den grundläggande valutaenheten i Kina. Renminbi är namnet på valutan i Kina, där yuanen är basenheten.

Å

Återförsäljare

En person som handlar antingen för egen räkning eller för en kunds räkning på OTC-marknaden. Mäklare-handlare är en fysisk person, ett företag eller en annan organisation som bedriver handel med värdepapper för egen räkning eller för kunders räkning.

Ö

Öppen beställning

En order som kommer att utföras när en marknad rör sig till det angivna priset. Vanligtvis förknippad med order som är giltiga tills de annulleras.

Öppet läge

En aktiv handel med motsvarande orealiserad vinst eller förlust, som inte har kompenserats av en likvärdig och motsatt affär.

Övergång

En rollover är den samtidiga stängningen av en öppen position för dagens valuteringsdag och öppnandet av samma position för nästa dags valuteringsdag till ett pris som återspeglar ränteskillnaden mellan de två valutorna.